ប្រទេសកម្ពុជាCAMBODIA

ការផលិតMANUFACTURING

ផលិតផលអគ្គីសនីElectrical Products

បោះពុម្ព&វេចខ្ចប់Printing&Packaging

ផលិតផលគីមីChemical Products

កែច្នៃ​អាហារFood Processing

លោហឧស្សាហកម្មMetal Industry

 

សិប្បកម្មCrafts

គ្រឿងសង្ហារឹមFurniture

 

ពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មTRADE&COMMERCE

ផលិតផលអគ្គីសនីElectrical Products

ផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រMedical Products

សម្ភារសំណង់Construction Materials

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនTransportation Equipment

សម្លៀកបំពាក់Clothing

គ្រឿងសង្ហារឹមFurniture

ផលិតផលដែកMetal Products

 

អាហារFoods

សិប្បកម្មHandicrafts

គ្រឿងផ្ទះHomewares

 

សេវាអ៊ីនធឺណិតINTERNET SERVICES

ទីផ្សារអ៊ីនធើណែតInternet Marketing

រចនាគេហទំព័រWebsite Design

សេវាកម្មអាយធីIT Services

ពត៌មាន&ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយNEWS&MEDIA

ភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មAdvertising Agencies

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានNews Media

 

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុECONOMY&FINANCE

សេវាសាជីវកម្មCorporate Services

សមាគមអាជីវកម្មBusiness Associations

ការវិនិយោគInvestment

 

ធនាគារBanking

 

កសិកម្មAGRICULTURE

សេវាកម្មកសិកម្មAgricultural Services

កសិដ្ឋានFarms

 

ថាមពល&ធនធានENERGY&RESOURCES

សេវាបរិស្ថានEnvironmental Services

 

ក្រុមហ៊ុនថាមពលEnergy Companies

ក្រុមហ៊ុនរ៉ែMining Companies

អចលន​ទ្រព្យREAL ESTATE

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យProperty Developers

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់Construction Companies

រចនាស្ថាបត្យកម្មArchitectural Design

 

អន្តរការី ចលនទ្រព្យRealtors

 

មសិល្ប&វប្បធម៌ARTS&CULTURE

មជ្ឈមណ្ឌលសិល្ប&វប្បធម៌Arts&Culture Centers

ក្លឹបរាត្រីNightclubs

ស្ទូឌីយោរចនាDesign Studios

 

សាលាសិល្បArts Schools

 

 

កីឡាSPORTS

ការដឹកជញ្ជូនTRANSPORTATION

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកShip Transport

ការដឹកជញ្ជូនអ្នកបញ្ជូនបន្តFreight Forwarders

ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសAir Transport

 

ដឹកជញ្ជូនដីLand Transport

 

ការធ្វើដំណើរTRAVEL

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍Travel Companies

តំបន់ទេសចរណ៍Tourist Attractions

សណ្ឋាគារHotels

វិទ្យាសាស្រ្តSCIENCES

 

ការអប់រំEDUCATION

សាលាបណ្តុះបណ្តាលTraining Schools

សាលាK12K12 Schools

 

ជីវិត&សង្គមSOCIETY&LIFESTYLE

សេវាកម្មម្ហូបអាហារCatering Services

ក្រុមហ៊ុនព្រឹត្តិការណ៍Event Companies

សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់Legal Services

សេវា​សង្គមSocial Services

ការងារEmployment

សាសនាReligion

សុខភាពHEALTH

នយោបាយPOLITICS

ទី​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋា​ភិ​បាលGovernment Agencies

ស្ថានទូត&កុងស៊ុលEmbassies&Consulates